วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์ : กระทรวงศึกษาใสสะอาด ร่วมต่อต้านทุจริต

พันธกิจ :
1) สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริต
2) ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนทางการศึกษาแบบบูรณาการ
3) ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต