บุคลากร ศปท.ศธ.

 

 

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
  

 
ดร.พัฒนาพร  ไทยพิบูลย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  งานบริหารงานทั่วไป 
 

นางกนกรัตน์  ทังสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

pop 1

ว่าที่ ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

นายนฤพนธ์  ทองอินทร์
พนักงานจัดการงานทั่วไป

pim 1

นางสาวพรพิมล กำเนิดชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการชำนาญ

poii 1

นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัญญาณัฐ มะลิมาศ 

 

 ao

นางสาวชุติมา ยุวโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสกลพงศ์ มุ่ยบง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

kaewta 1

นางสาวแก้วตา ตุ่นเงิน