บุคลากร ศปท.ศธ.

 

 

นายธนู ขวัญเดช
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  

 
นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  งานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 -ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นายนฤพนธ์  ทองอินทร์
พนักงานจัดการงานทั่วไป

ao

นางสาวชุติมา ยุวโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

pop 1

ว่าที่ ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นางสาวกัญญาณัฐ มะลิมาศ 

 

-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

poii 1

นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 kaewta 1

นางสาวชุติกาญจน์ ตุ่นเงิน

นายสกลพงศ์ มุ่ยบง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน