บุคลากร ศปท.ศธ.

 

 

นายธนู ขวัญเดช
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  

กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  งานบริหารงานทั่วไป 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

pop 1

ว่าที่ ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นายนฤพนธ์  ทองอินทร์
พนักงานจัดการงานทั่วไป

 

นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

poii 1

นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกัญญาณัฐ มะลิมาศ 

 

 ao

นางสาวชุติมา ยุวโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

 

kaewta 1

นางสาวชุติกาญจน์ ตุ่นเงิน 

นายสกลพงศ์ มุ่ยบง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน