โครงสร้างและบุคลากร

 

 

 

นายธนู ขวัญเดช
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  

เบอร์ติดต่อ 085-4887061

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
นางจิตฤดี ขวัญพุฒ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ  
กลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  งานบริหารงานทั่วไป 


นางสาวพรมนันท์ เตียวเจริญชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ว่าที่ ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
นางสาวณัฐวรรณ์ ฉัตรแสงศุภวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ao

นางสาวชุติมา ยุวโกศล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสกลพงศ์  มุ่ยบง
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนฤพนธ์  ทองอินทร์
พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวกัญญาณัฐ  มะลิมาศ
บุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
สนับสนุนวิชาการ

   

นางสาวชุติกาญจน์  ตุ่นเงิน
บุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ
สนับสนุนวิชาการ