กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

คำสั่งๆ
- คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชกฤษฎีกา
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ
- ฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
- กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๘
กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ