ข่าวสาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สป.


กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   โครงการ/กิจกรรม

   คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

   การประชุมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. 
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ครั้งที่ 1/2560
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ครั้งที่ 1/2561
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ครั้งที่ 2/2561
  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม ศธ. ครั้งที่ 1/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2561 
  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1/2562