มติ ครม. จัดตั้ง ศปท.

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง นร   วันที่มีมติ 24/07/2555   
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้           
     ๑. เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้                   
          ๑.๑ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และให้รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกตำแหน่งหนึ่ง   

          ๑.๒ ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ทุกส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการนั้น ๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอีกตำแหน่งหนึ่ง               
     ๒. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นส่วนราชการภายในกรม ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ดำเนินไปด้วยความล่าช้า ดังนั้น ในระหว่างที่ยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในของหน่วยงานใด ให้หน่วยงานนั้นดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ เป็นหน่วยงานภายในไปพลางก่อน เพื่อให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยให้สำนักงาน ก.พ.ร. ประสานกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ มิให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของแต่ละส่วนราชการที่มีอยู่แล้ว               
     ๓. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการเกลี่ยอัตรากำลังที่มีอยู่เดิมสำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยไม่เป็นการเพิ่มอัตราใหม่ การเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ การจัดทำประมาณการภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น การวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีอย่างสม่ำเสมอ การจัดระบบงานให้มีการประสานข้อมูลและกิจกรรมร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม การกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการฯ ให้ชัดเจน รวมทั้งการวางแนวทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ไปพิจารณาดำเนินการด้วย