ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. โดยจัดเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต การเสริมสร้างทัศนคติ ปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง และแบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ "พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
เอกสารประกอบการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง
แบบคำขอเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง