การประเมิน ITA 2562

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2562 

- หนังสือถึงหน่วยงาน 
- เอกสารแนบ 1 (ปฏิทิน ITA 2562 .pdf)
- เอกสารแนบ 2 (แบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก .xls)
- เอกสารแนบ 3 (แบบผู้มีส่วนได้เสียภายภายใน .xls)
- คู่มือการประเมิน ITA พ.ศ. 2562 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

- หนังสือถึงสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2562
- คู่มือการประเมิน ITA สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
- ปฏิทินการประเมิน ITA ภูมิภาค พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
- แบบ OIT สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2562
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติการประเมิน ITA สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด