การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

  • พิมพ์

- คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS)
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ
- หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป.