รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตฯ

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561
1. บันทึกข้อความเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (.pdf)
2. บันทึกแจ้งหน่วยงาน (.pdf)
3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ (.pdf)