พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำหนังสือ "การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม" ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล หลักการ แนวคิด สาระสำคัญ ตามหลักคำสอนทางศาสนา งานวิจัย บทความ องค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์จากการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ มาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา สำหรับนำไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมสำหรับหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป