กฎหมาย/ประกาศ

 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดจำนวนหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด ถือหุ้นได้ตามมาตรา 126 (3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561

 

 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

       ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2564

        ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2563

       ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2561

 

 การให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

      ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 

      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การให้และรับของขวัญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ (2563)

      การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563 

 

 ข้อตกลงคุณธรรม (Itegrity Pact)

      คู่มือการดำเนินงานตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Guideline)

      ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  

 แนวทางการดำเนินการ โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

      มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ( Construction Sector Transparency Initiative CoST)

      ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

      เว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

      ความหมายของโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative: CoST)

      กระบวนการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST

      รายการข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามแนวทาง CoST

      คู่มือการดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST)

      คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative : CoST) สำหรับหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

      แบบแจ้งการลงทะเบียนของเจ้าหน้าที่ CoST

      เอกสารงานสัมมนาโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูนี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร

      เว็บไซต์รายงานผลการตรวจสอบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย

       ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

      

 มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

    ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือ

     แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป

 

 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

      คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

       กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

      ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. 2561

      ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช พ.ศ. 2561

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2561​

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561​

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

      ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561

      ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

      ระกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

      แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

     แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (Microsoft Office Word 97-2003) (ห้ามเปลี่ยนแปลง แก้ไข รูปแบบของแบบบัญชี ฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น) 

      แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (PDF)

      ตัวอย่างการกรอกแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (PDF)

 

 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 มาตรการป้องกันการทุจริต การใช้รถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

        แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป. 2563

 

 มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศราฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

      กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศราฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563