การประเมิน ITA 2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

- คู่มือการประเมิน ITA พ.ศ. 2563
- บันทึก ศธ 0236/6849 - 6851 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563
- การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน สป. ปีพ.ศ. 2563
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สป. ปีพ.ศ. 2563

 

การประเมินคุณธรรมและและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- คู่มือการประเมิน ITA (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ. 2563
- ภาคผนวกคู่มือการประเมิน (ITA) พ.ศ. 2563
- ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2563
- แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563