ข่าวสาร

 

year title 2

 

 

 

 

 

  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป. 2565

pdf 1 ายงานการประเมินความเสี่ยงการุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pdf 1 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  

pdf 1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pdf 1 หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป. 2564

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pdf 1 คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 pdf 1 รายงานแผนความเสียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

pdf 1 ข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

 

pdf 1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pdf 1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

pdf 1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

pdf 1 หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป. 2563 

 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 2) 

pdf 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf 1 การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ ศธ 0236/18350 , 18351 ลว 28 ต.ค. 62)

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

pdf 1 คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต (FRAs : FRAUD RISK-ASSESSMENTS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pdf 1 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

pdf 1 หนังสือถึงหน่วยงานในสังกัด สป. 2562

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตฯ

pdf 1 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

pdf 1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

year 61

pdf 1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจนำไปสู่การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2561