งดรับของขวัญปีใหม่ (NO GIFT POLICY)

เรื่อง การให้และรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563

'

ประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม  2562 เวลา 15.00 น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.”  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม 

 

อ่านเพิ่มเติม...