ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่าน Video conference ระบบ Zoom โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักอำนวยการ สป. และสำนักนิติการ สป. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2564

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์และตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ผ่าน Video conference ระบบ Zoom

อ่านเพิ่มเติม...